Bezoekadres: Biltstraat 190 3572BR Utrecht


info@jennydehoog.nl

Privacystatement

Jenny de Hoog Psychotherapie gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65291573 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Jenny de Hoog Psychotherapie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


1. Toepassing


Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Jenny de Hoog Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt:


a. (potentiële) patiënten;

b. deelnemers aan bijeenkomsten van Jenny de Hoog Psychotherapie

c.  alle overige personen die met Jenny de Hoog Psychotherapie contact opnemen of van

     wie Jenny de Hoog Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt.


2. Verwerking van persoonsgegevens


Jenny de Hoog Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens die:


a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of

    digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens

    of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of

     verwijzers;

c. met behulp van opnames tijdens de sessies zijn verworven voor supervisie of 

    intervisiedoeleinden.


3. Doeleinden verwerking


Jenny de Hoog Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor         

    verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar

     een betrokkene zelf om heeft gevraagd;


4. Rechtsgrond


Jenny de Hoog Psychotherapie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:


a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden

    ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis

    van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige

    behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de

    zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te

    houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen

     voor een bijeenkomst.


5. Verwerkers


Jenny de Hoog Psychotherapie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Jenny de Hoog Psychotherapie persoonsgegevens verwerken. Jenny de Hoog Psychotherapie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.


6. Persoonsgegevens delen met derden


Jenny de Hoog Psychotherapie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Jenny de Hoog Psychotherapie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.


7. Doorgifte buiten de EER


Jenny de Hoog Psychotherapie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Jenny de Hoog Psychotherapie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).


8. Bewaren van gegevens


Jenny de Hoog Psychotherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Jenny de Hoog Psychotherapie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:


a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;


9. Wijzigingen privacystatement


Jenny de Hoog Psychotherapie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Jenny de Hoog Psychotherapie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


10. Rechten, vragen en klachten


U hebt het recht Jenny de Hoog Psychotherapie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemenmet Jenny de Hoog Psychotherapie door een e-mailbericht te sturen naar info@jennydehoog.nl


Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Jenny de Hoog Psychotherapie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Jenny de Hoog Psychotherapie door een e-mailbericht te sturen naar info@jennydehoog.nl Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)